Aby uzyskać lepsze wrażenia, zmień przeglądarkę na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer.

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE AUTOHIT.EU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronach Serwisu dostępnego pod adresem URL: www.autohit.eu, którego właścicielem i administratorem jest Tomson Sp. z o.o., oraz do internetowych serwisów partnerskich, a w szczególności określa zasady:
   • korzystania z serwisu
   • zakładania przez użytkowników konta oraz korzystania z niego
   • zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń
   • dopuszczalnej treści ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczanych w Serwisie Autohit.eu oraz serwisach partnerskich
   • zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji; a także
   • zasady odstąpienia od umowy

      2.Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

   • Tomson Sp. z o.o. – spółka Tomson Sp. z o.o. (Polska) z siedzibą w Poznaniu na os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania pod numerem KRS 0000699138, kapitał zakładowy 5 000 złotych, NIP 782-274-69-30
   • Serwis Autohit.eu albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Autohit.eu prowadzony przez Tomson Sp. z o.o., umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępny w domenie internetowej autohit.eu, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Tomson Sp. z o.o.;
   • Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie Autohit.eu takich jak np. przeglądanie lub dodawanie ogłoszeń motoryzacyjnych; Użytkownikiem może być osoba indywidualna jak również podmiot posiadający osobowość prawną ( t.j. jednoosobowa działalność gospodarcza, Spółka z o.o., Spółka cywilna, Spółka jawna, np. Dealer Samochodowy, Komis Samochodowy, Pośrednicy itp.)
   • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
   • Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Serwis Autohit.eu umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej ogłoszeń motoryzacyjnych w ramach usługi „Dodaj ogłoszenie” oraz umożliwia korzystanie także z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Autohit.eu w ramach usługi: „Ogłoszenie Wyróżnione” oraz „Podbite Ogłoszenie”. Serwis świadczy również doradztwo w zakresie wyboru narzędzi i technik służących do podnoszenia skuteczności ogłoszeń motoryzacyjnych poprzez wysyłanie powiadomień o nowych ofertach, newslettera zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach Serwisu Autohit.eu oraz możliwość sprawdzenia numeru VIN auta.
  2. Warunkami uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Autohit.eu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a także założenie Konta.
  3. Ogłoszenia motoryzacyjne w Serwisie wyświetlane są w kolejności preferującej usługobiorców „ogłoszeń Wyróżnionych”. Ogłoszenia motoryzacyjne prezentowane są w kolejności aktywacji usługi. Użytkownik ma możliwość sortowania ogłoszeń motoryzacyjnych według kryteriów udostępnianych w ramach funkcjonalności Serwisu.
  4. Usługa „Dodaj ogłoszenie” umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. marka samochodu, typ nadwozia i inne) przez okres 15 lub 30 dni począwszy od dnia jej aktywowania. Ogłoszenie motoryzacyjne po aktywacji usługi „Dodaj ogłoszenie” pojawia się na pierwszym miejscu listy wyników odpowiadających parametrom wyszukiwania, i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”, ogłoszenie motoryzacyjne przesuwane jest na kolejne niższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi „Podbij Ogłoszenie” w celu przeniesienia ogłoszenia motoryzacyjnego na wyższą pozycję (łączenie usługi „Dodaj ogłoszenie” i usługi „Podbij Ogłoszenie”). Użytkownik korzystający z usługi „Dodaj ogłoszenie” ma również możliwość podwyższenia standardu usługi do poziomu „Ogłoszenie Wyróżnione”.
  5. Usługa „Ogłoszenie Wyróżnione” umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wyróżnionej sekcji w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. marka samochodu, typ nadwozia i inne) przez okres 15 dni lub 30 dni począwszy od dnia jej aktywowania. Ogłoszenie motoryzacyjne z aktywowaną usługą „Ogłoszenie Wyróżnione” trafia automatycznie na pierwsze miejsce w danej sekcji według wskazań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. O pozycji w wyróżnionej strefie decyduje kolejność aktywacji usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, co oznacza, że ogłoszenie motoryzacyjne po aktywacji tej usługi pojawia się na pierwszym miejscu listy i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, ogłoszenie motoryzacyjne przesuwane jest na kolejne niższe pozycje, cały czas pozostając w wyróżnionej sekcji w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia motoryzacyjnego. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi „Podbij Ogłoszenie” w celu przeniesienia ogłoszenia na wyższą pozycję (w ramach łączenia usługi „Ogłoszenie Wyróżnione” i usługi „Podbij Ogłoszenie”).
  6. Usługa „Podbij Ogłoszenie” umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwszym miejscu – albo w wynikach wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego (tj. marka, model itd.) albo w wyróżnionej sekcji. W celu umieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania w wyróżnionej sekcji konieczne jest uprzednie wykupienie usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”. Dodane do Serwisu ogłoszenie motoryzacyjne, po aktywacji usługi „Podbij Ogłoszenie”, pojawia się na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego albo w wyróżnionej sekcji (w razie wcześniejszego wykupienia usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”) do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Podbij Ogłoszenie” lub w przypadku dodania nowego ogłoszenia motoryzacyjnego w ramach tej samej usługi.
  7. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia motoryzacyjnego i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.

    3. ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

  1. Ogłoszenia motoryzacyjne dodane za pośrednictwem Internetu w Serwisie Autohit.eu lub serwisach partnerskich stają się widoczne dla użytkowników Internetu (aktywowanie ogłoszenia motoryzacyjnego) po spełnieniu łącznie następujących warunków, tj. po:
   a) zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu.
   b) wybraniu przez Użytkownika Pakietu ogłoszenia oraz dokonaniu płatności za zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego;
   c) wpłynięciu należnej płatności na konto Tomson Sp. z o.o.;
   d) potwierdzeniu przez Użytkownika dodania ogłoszenia motoryzacyjnego w ramach funkcjonalności Serwisu;
  2. Dodanie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie zależy od czasu emisji i podlega opłacie w zależności od Użytkownika, tj. klienta indywidualnego lub Dealera, w wysokości:

Klient Indywidualny

Rodzaj pojazdu Cena za 14 dni ogłoszenia
Samochód osobowy 25 zł
Motocykle 15 zł
Samochody dostawcze 25 zł
Samochody ciężarowe 25 zł
Pojazdy budowlane 25 zł
Przyczepy 25 zł
Rolnicze 25 zł
Części 5 zł

Wyróżnione ogłoszenie

Rodzaj pojazdu Cena za wyróżnienie ogłoszenia – 7 dni
Samochód osobowy 22 zł
Motocykle 22 zł
Samochody dostawcze 22 zł
Samochody ciężarowe 22 zł
Pojazdy budowlane 22 zł
Przyczepy 22 zł
Rolnicze 22 zł
Części 22 zł

Podbicie ogłoszenia

Rodzaj pojazdu Cena za podbicie ogłoszenia
Samochód osobowy 6 zł
Motocykle 6 zł
Samochody dostawcze 6 zł
Samochody ciężarowe 6 zł
Pojazdy budowlane 6 zł
Przyczepy 6 zł
Rolnicze 6 zł
Części 6 zł

Dealer

Rodzaj pojazdu Cena za 14 dni ogłoszenia
Samochód osobowy 25 zł
Motocykle 15 zł
Samochody dostawcze 25 zł
Samochody ciężarowe 25 zł
Pojazdy budowlane 25 zł
Przyczepy 25 zł
Rolnicze 25 zł
Części 5 zł

Wyróżnione ogłoszenie

Rodzaj pojazdu Cena za wyróżnienie ogłoszenia – 7 dni
Samochód osobowy 22 zł
Motocykle 22 zł
Samochody dostawcze 22 zł
Samochody ciężarowe 22 zł
Pojazdy budowlane 22 zł
Przyczepy 22 zł
Rolnicze 22 zł
Części 22 zł

Podbicie ogłoszenia

Rodzaj pojazdu Cena za podbicie ogłoszenia
Samochód osobowy 6 zł
Motocykle 6 zł
Samochody dostawcze 6 zł
Samochody ciężarowe 6 zł
Pojazdy budowlane 6 zł
Przyczepy 6 zł
Rolnicze 6 zł
Części 6 zł

      3. Do wskazanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.

      4. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie może być uiszczona przez Użytkownika za pomocą  bramki płatności tpay dostępnej za pośrednictwem Serwisu Autohit.eu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej;

      5. Usługa „Podbij Ogłoszenie” lub opcja zmiany standardu usług z poziomu „Dodaj ogłoszenie” do „Ogłoszenie Wyróżnione” wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
a) dokonaniu przez Użytkownika płatności w wysokości i w sposób, o których mowa odpowiednio w ust. 6 lit. a) lub b) poniżej;
b) wpłynięciu należnej płatności na konto Tomson Sp. z o.o.;

     6. W celu skorzystania przez klienta Indywidualnego jak i Dealera z:
a) usługi „Podbij Ogłoszenie” i umieszczenia wcześniej dodanego ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwszym miejscu albo w wynikach wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego albo w wyróżnionej sekcji (w razie wcześniejszego wykupienia usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”) należy uiścić płatność w wysokości 4 PLN (cztery złote) brutto;
b) opcji zmiany z usługi „Dodaj ogłoszenie” na usługę „Ogłoszenie Wyróżnione” należy uiścić płatność w wysokości 12 PLN (dwanaście złotych) brutto.
Płatności winny zostać uiszczone przez Użytkownika w sposób tożsamy, jak określony w ust. 4 powyżej.

    7. W razie przewidywania nałożenia dodatkowej płatności, wykraczającej poza wskazane w ust. 2, 3, 5 lub 6 powyżej, Użytkownik będzie o tym każdorazowo informowany. Dodatkowa płatność jest realizowana po wyrażeniu zgody Użytkownika.

    8. Na życzenie klienta firma Tomson Sp. z o.o. wystawia faktury elektroniczne.

   4. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Użytkownik indywidualny jak i Dealer mogą założyć tylko 1 Konto w Serwisie. W przypadku stwierdzenia przez Tomson Sp. z o.o. że dane kontaktowe podane w treści ogłoszeń odpowiadają danym kontaktowym podanym w ogłoszeniach, które zostały dodane z innego konta, Tomson Sp. z o.o. ma prawo usunąć ogłoszenia i/lub zablokować Konto.
 2. Prezentacja zawarta w ogłoszeniu może zostać przedłużona po upływie terminu prezentacji po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnej z cennikiem określonym w §2 ust. 2 pkt. Regulaminu. W przypadku nieprzedłużania prezentacji, ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu i zarchiwizowane.
 3. Identyfikacja Użytkownika następuje na podstawie danych podanych w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie i/lub numeru telefonu, który Użytkownik obowiązany jest podać przy aktywacji Konta.
 4. Zlecenie przez Użytkownika publikacji ogłoszenia przez Tomson Sp. z o.o. w Serwisie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jednoczesną publikację ogłoszenia w internetowych serwisach partnerskich. Ogłoszenia publikowane będą w partnerskich serwisach internetowych przez czas, na jaki została zlecona publikacja ogłoszenia w Serwisie.

  5. ZASADY ZAKŁADANIA ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KONTA

 1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia motoryzacyjnego oraz innych usług związanych z publikacją takiego ogłoszenia dostępnych na Serwisie Autohit.eu wymaga utworzenia Konta.
 2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Tomson Sp. z o.o. w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu konta mediów społecznościowych tj. Facebook
 4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu E-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń motoryzacyjnych, jak i wyborem zasad oraz warunków ich emisji może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 5. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy E-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia motoryzacyjnego oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Tomson Sp. z o.o.
 6. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.
 7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Tomson Sp. z o.o. poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@autohit.eu.

  6. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH

  1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Tomson Sp. z o.o. umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie w Serwisie Autohit.eu treści i zdjęć na warunkach określonych poniżej.
  2. Zamieszczenie treści, zdjęć na Serwisie Autohit.eu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
  3. W celu zamieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie Autohit.eu Użytkownik powinien:
   a) wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu Autohit.eu, wpisać treść ogłoszenia motoryzacyjnego, dodać stosowne fotografie w liczbie i formatach określonych przez Tomson Sp. z o.o.;
   b) w chwili wyrażenia woli związania się umową potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
   c) bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;
   d) potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
   e) dokonać aktywacji usługi
  4. W trakcie składania zamówienia Tomson Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.
  5. Użytkownik może edytować treść ogłoszenia motoryzacyjnego w trakcie emisji, usunąć swoje ogłoszenie motoryzacyjne z Serwisu, wybrać dodatkową usługę promocji ogłoszenia motoryzacyjnego (usługa „Podbij Ogłoszenie” lub opcja podwyższenia standardu usługi do poziomu „Ogłoszenie Wyróżnione”) lub przedłużyć czas emisji swojego ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia motoryzacyjnego wymaga ponownej aktywacji usługi.
  6. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z Regulaminu rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (w związku z terminem przysługującym Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  7. Po zawarciu umowy Tomson Sp. z o.o. przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia.
  8. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie motoryzacyjne staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia motoryzacyjnego, zostanie ono usunięte z bazy.
  9. Użytkownik zlecający publikację ogłoszenia w Serwisie Autohit.eu, przesyłając zdjęcia przedmiotów, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie ich rozpowszechnianie w serwisach internetowych Tomson Sp. z o.o. oraz przez inne podmioty, z którymi Tomson Sp. z o.o. współpracuje, a nadto udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z tych zdjęć w dowolny sposób, w tym wykorzystanie zdjęć, w celu promocji i reklamy serwisów internetowych Tomson Sp. z o.o.
  10. Zezwolenie oraz licencja Użytkownika, o których mowa powyżej, nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
  11. Przesyłając zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:
   a) ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęć z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,
   b) informacja zawarta na zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd
  12. Użytkownik przesyłając Tomson Sp. z o.o. zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  13. Tomson Sp. z o.o. przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń lub zgód.
  14. Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego archiwizowanie przez Tomson Sp. z o.o. przez czas nieoznaczony.

  7. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ ogłoszeń MOTORYZACYJNYCH ZAMIESZCZANYCH W  SERWISIE AUTOHIT.EU ORAZ SERWISACH PARTNERSKICH

  1. Tomson Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń motoryzacyjnych.
  2. Treść zamieszczanego ogłoszenia motoryzacyjnego nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
  3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  4. Tomson Sp. z o.o. ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie motoryzacyjne, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę
  5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia motoryzacyjnego jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w takim ogłoszeniu.
  6. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie ogłoszenia motoryzacyjnego jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty, w szczególności: map, znaków firmowych, plików animowanych. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
  7. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia motoryzacyjnego do bazy danych.
  8. Tomson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwotną, jeśli ta sama oferta została wprowadzona ponownie do serwisu.
  9. Zabrania się wpisywania ogłoszenia motoryzacyjnego do kategorii nie będącej właściwą dla treści takiego ogłoszenia.
  10. Zabrania się wielokrotnego publikowania ogłoszeń o tej samej treści. Tomson Sp. z o.o. ma prawo do usunięcia zdublowanych ogłoszeń bez powiadamiania Użytkownika.
  11. Zabrania się wpisywania ofert kupna do kategorii innej niż „usługi motoryzacyjne/skup/sprzedaż samochodów”.
  12. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń motoryzacyjnych usuwane.
  13. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Autohit.eu do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  14. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia motoryzacyjnego narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Tomson Sp. z o.o. ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
  15. Tomson Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia motoryzacyjnego przez Użytkownika nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczonych w Serwisie Autohit.eu lub serwisach partnerskich, bądź za niedojście do skutku tychże transakcji.
  16. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, Tomson Sp. z o.o. może natychmiastowo usunąć naruszające Regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego Użytkownika.
  17. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Autohit.eu lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  18. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach motoryzacyjnych lub aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  19. Tomson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.

   8. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
  3. Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres Tomson Sp. z o.o., tj. : Tomson Sp. z o.o..com (Polska) os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań lub na adres e-mailowy: kontakt@autohit.eu. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Tomson Sp. z o.o. prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Zmiana standardu usług z „Ogłoszenie” do usługi „Podbij Ogłoszenie” oraz „Ogłoszenie Wyróżnione” mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy jako jednorazowy charakter usługi – jedynie w razie wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika i opłacenia usługi.
  5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. (Powyższy zapis nie dotyczy usługi „Podbij Ogłoszenie” lub opcji „Ogłoszenie Wyróżnione”, ze względu na ich jednorazowy charakter i możliwość ich wykonania jedynie w całości.). Użytkownik może wyrazić zgodę na jej wykonanie w całości przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy.

   9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Z określonych Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Tomson Sp. z o.o. nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu Autohit.eu lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.
  3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
  4. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres: Tomson Sp. z o.o..com (Polska) os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań lub na adres e-mailowy: kontakt@autohit.eu. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Tomson Sp. z o.o. w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu. Tomson Sp. z o.o. poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
  5. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  6. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Tomson Sp. z o.o. a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
  7. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
  8. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
  9. Tomson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Tomson Sp. z o.o. powiadomi Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu
  10. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Użytkownika w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Tomson Sp. z o.o. będzie kontynuowana do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach
  11. Użytkownik może kontaktować się z Tomson Sp. z o.o. w sprawach dotyczących zawartych umów na adres e-mailowy: kontakt@autohit.eu; lub adres fizyczny: Tomson Sp. z o.o..com (Polska), os. Armii Krajowej 147/4, 61-381 Poznań. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo publikowana w Serwisie Autohit.eu.
  12. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 01.07.2019 r. Do umów zawartych przed datą wskazaną w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowego regulaminu, który jest dostępny pod adresem autohit.eu/regulamin.
Góra